Semalt: Meta beýany


Meta beýany size nätanyş ýaly bir zat bolmaly. Makalalarymyzy yzarlaýan bolsaňyz, Metadata - bu barada giňişleýin gürleşen zadymyz. Sebäbi Metadataňyz, mazmun temalary ýaly möhümdir. Metadata gaty möhüm diýip hasaplaýarys, sebäbi web sahypalaryna web sahypaňyzyň CTR-ni gowulandyrmak, has köp organiki traffigi sürmek we özgerişleriňizi gowulandyrmak üçin ajaýyp mümkinçilik hödürleýär.

Şeýle-de bolsa Semalt derňewleri köp web sahypasy, käbir müşderilerimiziň öz meta-maglumatlaryndan bolmalysy ýaly lezzet almaýandygyny gördük. Sebäbi metadatalaryny düzenlerinde käbir öňüni alyp boljak ýalňyşlyklar goýberdiler. Şol sebäpli, öňüni almaly käbir uly meta düşündiriş ýalňyşlyklaryny bellemelidiris.

SEO-da Meta beýany nähili möhüm

Meta düşündirişiňiziň möhüm web sahypasydygy ýa-da däldigi bilen gyzyklanýan bolsaňyz, jogap Hawa. Meta düşündirişleri web sahypalarynyň we web sahypalarynyň SEO işine täsir edip biler we henizem täsir edip biler. Dogry işlemek üçin henizem “Meta” gezelençine mätäçligiňiz sebäpli, olary döredeniňizde berjaý etmeli käbir amallaryňyz bar.

Meta beýany SEO reýtingi üçin mazmun ýaly möhüm bolmasa-da, meta düşündirişiňiz henizem gymmatly SEO ballaryny alyp biler. Esasy gözleg motory hökmünde Bing-e aýratyn üns berýän bolsaňyz, bu has dogrydyr. Meta beýany google üçin henizem möhüm bolsa-da, Bing gözleg motorynda has köp nokat goýýar.
  • Muny okamagyňyz üçin ynanýarys, SEO-nyň dereje bilen baglanyşykly däldigine düşünen bolmaly. Gözleg motory üçin web sahypalaryňyzy ýa-da web sahypaňyzy hakykatdanam optimizirlediňiz diýmek üçin:
  • Häkimiýet gurmak
  • Maksatly diňleýjiňiziň ünsüni özüne çekiň
  • Gyzykly we açar söz baý mazmuny ulanyp, diňleýjileriňiz bilen gatnaşyň
  • Gözlegçiler tarapyndan käbir hereketlere itergi bermek üçin mazmunyňyzy ulanyň.
Meta beýanynyň möhümdigine we web sahypaňyza basmak üçin ynandyryjy gözlegçileriň ep-esli bölegini goşup biljekdigine düşünýäris. Web sahypaňyzdaky mazmunyň bir görnüşi hökmünde kabul edilip bilinjekdigini göz öňünde tutup, SERP aýlaýan tomaşaçylara web sahypaňyzy tanamaga we baglanyşygyňyza basmaga kömek edýän ýeterlik maglumat berýär.

Gözleg netijelerine seredeniňde bu gaty düşnüklidir. Google ýa-da başga gözleg motory, islendik web sahypasynyň baglanyşygynyň aşagynda gysga ýazgy görkezýär. Netijeler sahypasynda basyp bolýan URL, gök we baglanyşykdaky zatlaryň Meta beýany ýa-da meta beýany bar. Bu baglanyşyk, gözleýän maglumatlaryňyzyň bardygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemäge kömek edýär.

Sahypanyň eýesi hökmünde bu peýdadan peýdalanyp, SERP-de gönüden-göni herekete çagyryşda sahypany ýa-da çipi tanatmak üçin meta düşündirişiňizi ulanyp bilersiňiz. Geň galdyňyzmy? Köp web sahypalarynda meta beýanynyň näderejede peýdaly bolup biljekdigi barada iň pes düşünje ýok. Meta düşündirişiňizde herekete çagyryş bolup biler. Meta beýanynda ýazylan "has köp öwrenmek/okamak/açmak ýa-da satyn almak üçin basyň" ýaly sözlemlere üns berdiňizmi? CTA-lary ulanmak, diňleýjini ulanyp, ykjam enjamyňyzda has täsirli bolup biler.

Gözleg motory ulanyjylary ykjam enjamlary ulananlarynda, adatça gözleg netijeleriniň sanawyny görýärler. Has köp gözlemegiň zerurlygy bolmazdan, çalt jaň edip bilýän nomeri bolan meta beýanyna eýe bolmak, jaň etmek mümkinçiligiňizi artdyrýar we ileri tutulýan zat bolýar.

Recentaňy-ýakynda geçirilen bir gözlegiň netijesine görä, Google ulanyjynyň ykjam enjamdan seredýändigine göz ýetirenlerinden soň, 70% -den gowrak meta düşündirişlerini täzeden ýazmagy we çalyşmagy saýlaýar. Şeýle-de bolsa, sahypanyň eýeleri we Google-yň özleri tarapyndan kabul edilen bu kiçijik Meta beýany, ulanyjylaryna web sahypasynyň nämedigini gysgaça düşündirmegiň ajaýyp usulydyr.

Sahypanyň eýesi Meta düşündirişiniň nämedigini kesgitlänsoň, Google bu maglumatlar bilen näme etmek isleýändigini çözüp biler. Wagtyň takmynan 30% -i, beren maglumatlaryňyzy ulanýarlar, şonuň üçin mümkin bolan iň gowy meta düşündirişini bermek akyllydyr.

Google-yň özüne laýyk hasaplaýan meta beýanynyň 30% -ine laýyk gelýän meta beýany döretmekde size ýol görkezmek üçin, öňüni almaly meta düşündiriş ýalňyşlyklaryny kesgitledik.

Meta düşündiriş ýalňyşlyklary we olardan nädip gaça durup boljakdygyny

1. Metanyň beýany gaty uzyn

Meta düşündirişleri üçin bölünip berlen ýer, adatça aýdyp boljak zatlaryňyzy, esasanam ykjam enjamlary ýerleşdirmek üçin ýeterlik däl. Bu, meta düşündirişiňiz üçin ulanyp boljak sözleriň ýa-da nyşanlaryň sanyny çäklendirýär.

Umumy düzgün, meta düşündirişiňizde iş stolunyň ekranynda iň köp 160 simwol we ykjam enjamlar üçin 120 simwol bolmalydyr. “Google” -yň meta beýanyna rugsat berenlerinde, gahrymanlara birneme has köp mümkinçilik berýändigini bilmek gyzykly. Bu beýle ajaýyp pikir däl, sebäbi meta düşündirişiňiz näçe ajaýyp bolsa-da, Google siziň meta düşündirişiňizi kesip, rugsat berlen nyşanlaryň iň köp mukdaryndan geçendigi sebäpli täzeden ýazyp biler.

Bu ýalňyşlygyň öňüni almak üçin, meta düşündirişleriňiziň görkezilen we düşnükli nyşanlaryň sanyndadygyna göz ýetiriň. Ilkinji iki gezek gaty gowy etmeseň, özüňi urma. Hiç kim aňsat diýmedi.

2. Meta düşündirişleriňizi gaty gysga etmek

Meta beýany bilen gysga wagtlyk möhüm bolsa-da, käwagt artykmaçlyga ýykgyn edýäris. Meta düşündirişiňizi ýazanyňyzda, mazmunyňyzy jemlemek we mahabatlandyrmak üçin mümkin boldugyça köp otag ulanýandygyňyzy görkezýär. Biziň düşünmeýän zadymyz, gözleg motorlarynyň gysga meta düşündirişleriniň doly däldigini görýär. Gözleg motorlarynyň gowy tarapynda galmagy gysga saklaýarsyňyz öýdýän bolsaňyz, gysga Metadata doly däl we mazmun ýok diýip hasaplaýarlar. Bu olary siziň derejäňize öwürýär
Metadata hili pes.

Bu, sahypaňyzy tertipleşdirmegi has kynlaşdyrar we Google, meta düşündirişiňizi islän zady bilen çalşar.

Mümkin, gaty gysga Metadata bilen iş salyşmaly dälsiňiz. Siziň ygtyýaryňyzda bary-ýogy 160 simwol bar bolsa, hemmesini ulanarsyňyz we nyşanlaryň sanyny azaltmak üçin redaktirläp başlamaly bolarsyňyz. Şeýle-de bolsa, et maglumatlaryňyzy bäş söz ýaly duýsaňyz, muňa garşy maslahat bereris, google-da.

3. Metadata we sahypanyň mazmuny biri-birine gabat gelmeýär

Basmak we diňleýjilerimiziň ünsüni çekmek ugrundaky göreşimizde, meta düşündirişlerimizi okyjylaryň esasy mazmunymyzda tapmajak mazmuny bilen doldurmagymyz mümkin. Bu iň oňat tejribe däl we şonuň üçinem.

Meta beýany, sahypalaryňyz bilen baglanyşykly zatlaryň gysgaça mazmunyny hödürlemek üçin döredildi. Şeýle-de bolsa, bu kriteriýalara laýyk gelmeýän Meta düşündirişleriniň köpüsini tapyp bilersiňiz. Munuň sebäbi ýaltalyk, jikme-jikliklere üns bermezlik ýa-da tomaşaçylary baglanyşyga basmak synanyşygy sebäpli bolup biler.

Bu ýagdaýda gözleg motorlary meta düşündirişiňizi ulanmazlygy saýlar we sahypaňyzyň we mazmunynyň dogry indekslenmegine we ýerleşdirilmegine mümkinçilik döredip biler.

4. Degişli açar sözleriň bolmazlygy

Muňa has gowy düşünmäge kömek etmek üçin, meta düşündirişiňizi web sahypaňyzyň adynda giňeltmegiň jikme-jik usuly hökmünde pikir ediň. Meta düşündirişiňiz, uzyn söz ýazmak mümkinçiligini berýär, bu açar sözleriňizi ulanmaga has köp ýeriňiz bar. Üns berendigiňize ynanýarys, sahypalaryň ady meta beýany bilen deňeşdirilende ep-esli az harplara eýe.

Meta düşündirişiňizi ýazanyňyzda gözleg motorynyň we okyjylaryňyzyň ünsüni çekmek üçin degişli açar sözleriň goşulmagyny üpjün etmeli. Degişli açar sözleri ulanyp, gözleg motorlaryna we okyjylaryňyza mazmunyňyzyň gözleýän maglumatlarynyň bardygyna ynandyrýarsyňyz. Käwagt, google açar sözleri gaty ýerlikli bolanda görkezmäge kömek edip biler. Bu, meta mazmunyňyzyň has gowy satylmagyna kömek edýän mazmunyňyza has köp ünsi çekýär.

5. Düşündiriş

Biz alýarys; käwagt, diňe ýalta bolýarsyňyz we her web sahypasy üçin özboluşly meta düşündirişini ýazmak gaty stresli bolup görünýär. Netijede, web sahypalaryňyz üçin meta düşündirişlerini göçürmek ýa-da gaýtalamak üçin iň ýönekeý ugry alýarsyňyz. Soonakynda açjak zadyňyz, mazmunyň özünde bolsun ýa-da meta düşündirişiňizde bolsun, google iki gezek mazmuna gaş edýär.

Her web sahypasynyň özboluşly we özüne çekiji Meta beýany bolmaly; bolmasa, gözleg motorynyň gözlegçileri ony suratlandyrýan mazmuny bilen birlikde geçerler. Käwagt Meta düşündirişleri awtomatiki usulda CMS ýa-da pluginler tarapyndan döredilýär, soň bolsa äsgerilmeýär ýa-da ähmiýet berilmeýär. Şeýle-de bolsa, bu pluginler Meta beýanynda bar bolan problemalary düzetmegi maslahat berýär. Meta düşündirişiňizi gözden geçirmäge we şol tekliplere esaslanyp zerur düzedişleri geçirmäge synanyşyň.

Meta düşündirişiňizi ýazanyňyzda we çap edeniňizde beýleki ýalňyşlyklardan gaça durmaly
  • meta düşündirişiňizde açar sözleri doldurmak
  • içgysgynç meta beýany ulanyp
  • meta düşündirişiňizde herekete çagyryş goýmak
  • Meta düşündirişiňiz üçin Meta düşündirişiňizi bulaşdyrmak
  • indi meta beýany ýazýar
Indi Google-yň standartlaryna laýyk gelýän we maksatly diňleýjileriňize täsir etjek ajaýyp meta beýanyny nädip tapmalydygyny bilýärsiňiz. Semaltda, Meta düşündirişleriňizi kämilleşdirmäge kömek edip bileris. Hyzmatlarymyzy elmydama hödürlemäge taýýardygymyz üçin el çekmekden çekinmäň.

Biz siziň bilen duşuşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


send email