Semalt hünärmeni, her SEO çempionynyň öwrenmeli gizlin Facebook we Twitter hilelerini paýlaşýar

Sosial media marketologynyň her gün ýüzbe-ýüz bolýan köp kynçylyklary bar. Has çylşyrymly zat, ýörgünli mowzuklara nädip gözegçilik edýändigi we web sahypasyndaky pikirleriň, paýlaşmalaryň, halanýanlaryň we teswirleriň sanyny köpeltmek üçin iň oňat strategiýalary durmuşa geçirmegi.

Sosial media marketologlary “Facebook” we “Twitter” bilen baglanyşykly ähli hileleri we maslahatlary bilseler-de , “ Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Oliwer King tarapyndan berlen aşakdakylar hiç haçan onlaýn ýagdaýda açylmady.

Facebook: Baglanyşygy ýatda saklaň

“Facebook” -yň elmydama gizlenýän saklaýyş baglanyşygynyň bardygyny bilýärsiňizmi? Mazmunyňyzyň hilini ýokarlandyrmak we bu sosial tora has köp girýänleri çekmek üçin bu opsiýany işjeňleşdirmeli. Sahypany optimizirlemäge kömek eder we menýu bölüminde gömülýär.

Twitter: Halanýanlar tarapyndan ýazdyryň

Tweetleriňizi düzmegiň köp usuly bar we bu hakda has giňişleýin bilmek üçin sosial media maslahatlaryny barlap bilersiňiz. Twitterde bu opsiýa diňleýjileriňizi gurmaga mümkinçilik berýär we web sahypaňyza köp tomaşa edip biler. Örtük suratyňyzy paýhasly saýlandygyňyzy we bu “Twitter” -iň standartlaryna laýykdygyny anyklaň.

Facebook: Suratlary ykjam görnüşde redaktirläň

Köpüňiziň her gün diýen ýaly äsgermezlik edýän zatlarynyň biri. “Facebook” -da şahsy kompýuter ýa-da ykjam enjam ulanýandygyňyza garamazdan suratlary redaktirlemäge kömek edýän indiki birnäçe wariant bar. Bu opsiýa hakda eşitmedik bolmagyňyz mümkin. Elbetde, menýu bölüminde gizlenýär we köpümiz bu opsiýany nädip işjeňleşdirmelidigini we ulanmalydygyny bilmeýäris. Fullyöne doly işjeňleşdirilenden soň, köp sanly suraty redaktirläp, sosial mediýada paýlaşyp we ykjam enjamyňyzyň bukjasyna birnäçe sekundyň içinde ýazdyryp bilersiňiz.

Twitter: Kimiň yzarlamandygyny anyklaň

Işiňiz barada twit ýazýan bolsaňyz, Twitterde kimiň ýol bermändigini we munuň sebäbini bilmek möhümdir. Hakykat, köp adamyň muny nädip etmelidigini bilenok, ýöne bu hakda hemme zady bilmek üçin Twitter Analitikasyna girip bilersiňiz. Mundan beýläk kimden eşitmezligi saýlandygyny anyklamak bilen, haýsy adamlaryň sizi halamaýandygyny we sebäbini bilip bilersiňiz. Bularyň hemmesi, häzirki strategiýalaryňyza baha bermäge we gowulaşdyrmaga kömek eder. Soňra yzarlaýjylaryňyzyň talaplaryna laýyklykda şol strategiýalary deňleşdirip we Twitter sazlamalaryňyzy sazlap bilersiňiz.

Facebook: Dost bolmazdan yzarlaň

Facebook-da kimiň yzyna düşýändigini bilýärsiňizmi? Dogrymy aýtsam, köpümiz yzarlaýanlaryň kimdigini hem bilemzok. “Facebook” -da gizlenen bu aýratynlyk bilen, her gün ýazgylaryňyzy yzarlaýan adamlaryň profilini görüp bilersiňiz. Bu ýerde kimiň gowulaşmagy üçin we kimiň size kynçylyk döredip biljekdigi barada düşünje berer.

Twitter: Sessiz aýratynlyk

Twitter-iň sessiz aýratynlygy, üns bermeli zadyňyzdyr. Şol ýerde haýsy aýratynlyklaryň we wariantlaryň sesini üýtgedip boljakdygyny we nämäni birleşdirmelidigini tapyp bilersiňiz. Bularyň hemmesi sahypaňyzyň onlaýn abraýyny artdyryp biler we yzarlaýanlar hepdelerden birnäçe hepde soň meşgul bolarlar.

mass gmail